Infrabel Asset Management Area North-west

57/52/3/18/020 Lijn 50 & 50C te Denderleeuw : Massificatie vernieuwingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Tel: +32 92412341
Fax: +32 92412537
E-mail: katrien.clauw@infrabel.be
Internetadres(sen): https://www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325847


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/3/18/020 Lijn 50 & 50C te Denderleeuw : Massificatie vernieuwingswerken  
Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/18/020-F05_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234116
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een opdracht van werken :
Track Projects : vernieuwen van 14 wissels te Denderleeuw + 2km bijhorend spoor
aanvullende werkzaambheden bij het vernieuwen van de dwarsliggers met de spoorvernieuwingstrein P93 op L50C (6km spoor)
Catenary : vernieuwen van de bovenleiding in de wissel zone te Denderleeuw
vernieuwen van de bovenleiding op L50C tussen Liedekerke en vertakking Lombeek
Civil Engineering : vernieuwen van de waterdichte rokken van 2 bruggen
Signalling : aanpassingen voor de seininrichting in de zone waar de wissels vernieuwd worden
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging Wijzigend bericht 2
Dit wijzigend bericht bevat:
- Correcties/aanvullingen in de bestekteksten
- Mogelijkheid om ballast te ziften voor herbruik in voorballastering
- Verduidelijking situatie "beveiliging wisselwerfzone met L50C-SpA in dienst
- Samenvattende lijst van ontvangen vragen en antwoorden.