Fod Buitenlandse Zaken

De productie, de opslag, de personalisatie en de levering van paspoorten in België evenals in het buitenland.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Buitenlandse Zaken
Postadres: Karmelietenstraat 15,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Lutgarde Colen
Tel: +32 25018729
Fax: +32 25018958
E-mail: passportbooklets@diplobel.fed.be
Internetadres(sen): www.diplomatie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321050


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De productie, de opslag, de personalisatie en de levering van paspoorten in België evenals in het buitenland. 
Referentienummer: FOD BuZa-DGC/C2/PASP-2019/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22451000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderdeel 1 betreft het drukken, de opslag, de personalisatie en de levering van elektronische paspoorten in België (gemeenten) en in het buitenland (consulaire posten) en van één of meerdere reeksen voorlopige paspoorten (zonder chip) en veiligheidsstickers voor de voorlopige paspoorten voor levering bij de FOD Buitenlandse Zaken.
Onderdeel 2 betreft de levering, installatie en het onderhoud van een PKI-ICAO, die de certificaten zal genereren voor de authenticatie van de gegevens op de chip van de paspoorten.
Onderdeel 3 betreft de levering, installatie en onderhoud van een N-PKD, die zal dienen om de CSCA-certificaten uit te wisselen met de ICAO-PKD.
Onderdeel 1 is een vast gedeelte. De onderdelen 2 en 3 daarentegen zijn voorwaardelijke gedeelten (zie ook punt II.2.4 van deze aankondiging).
Het gaat om een gemengde opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Twee nieuwe begeleidende documenten werden toegevoegd aan het dossier FOD BuZa-DGC/C2/PASP-2019/001.