Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V0193002 - RWZI Neervelp, vervangen beluchtingselementen door puntbeluchters


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341708


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0193002 - RWZI Neervelp, vervangen beluchtingselementen door puntbeluchters 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0193002 - RWZI Neervelp, vervangen beluchtingselementen door puntbeluchters
Onderhavige aanneming houdt de volgende werken in op de RWZI Neervelp:
- Het vervangen van de fijnbellenbeluchting door twee sneldraaiende vlottende puntbeluchters.
- Het verhogen van de tussenwand beluchtingsbekken / nabezinktank d.m.v. het plaatsen van een RVS-plaat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-11 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekGezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek (RWZI Neervelp, Redingenstraat 2, 3370 Neervelp) wordt éénmalig georganiseerd op donderdag 23/05/2019 van 8.00u tot 12.00u. De aanwezigheid (afspraak te maken) dient te worden bevestigd aan Herman Du Mong, +32 473 87 08 37.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15