Broederscholen Hiëronymus Vzw

Broederschool Stekene - Renovatie stookplaats - perceel HVAC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Broederscholen Hiëronymus vzw
Postadres: Nieuwstraat 91,BE-9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 37806707
E-mail: koen.maes@netwerkhieronymus.be
Internetadres(sen): http://www.broeders.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341724

I.3. Communicatie

Officiële benaming: nv De Klerck Engineering
Postadres: Oud-Strijderslaan 14,BE-8200 Brugge
Tel: +32 50320122
E-mail: aanbesteding@sdke.be
Internetadres(sen): www.sdke.be www.sdke.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Broederschool Stekene - Renovatie stookplaats - perceel HVAC 
Referentienummer: SDKE-7658-010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Broederschool Stekene - Renovatie stookplaats - perceel HVAC
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Broederschool Stekene - Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
II.2.4. Beschrijving
Renovatie stookplaats 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D17


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-07 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
bevoegde rechtbank, BE Sint Niklaas

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
bevoegde rechtbank, BE Sint Niklaas

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
bevoegde rechtbank, BE Sint Niklaas

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15