Pidpa

Raamovereenkomst voor de levering van schuifafsluiters 2019-2023


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Halima Abraymi
Tel: +32 32168693
Fax: +32 32606003
E-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van schuifafsluiters 2019-2023 
Referentienummer: C-19-007
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42131230
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.1.1) Benaming:
In plaats van:
Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de levering van schuifafsluiters 2019-2023
Te lezen:
Benaming: Raamovereenkomst voor de levering van schuifafsluiters 2019-2023
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
II.1.1 Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de levering van schuifafsluiters 2019-2023 wordt gewijzigd in Benaming: Raamovereenkomst voor de levering van schuifafsluiters 2019-2023