Koekelberg

O. Bossaertschool - Herinrichting van de 1ste verdieping van de vleugel Veiligheidsstraat, Aanpassingen en Verbouwingen - Werken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koekelberg
Postadres: Henri Vanhuffelplein, 6,BE-1081 Koekelberg
Contactpersoon: jean-Louis Seutin
E-mail: jlseutin@koekelberg.brussels
Internetadres(sen): http://www.koekelberg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341079


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
O. Bossaertschool - Herinrichting van de 1ste verdieping van de vleugel Veiligheidsstraat, Aanpassingen en Verbouwingen - Werken 
Referentienummer: Koekelberg-BOSS/20190426-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Ecole O. Bossaert - Réhabilitation du 1er étage de l'aile rue de la Sécurité, Adaptations et Transformations - Travaux - Marché en 2 lots - Le Lot 1 comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende documenten :
Bestek Algemene Bepalingen
Bestekken Perceel 2