Virgo Sapiensinstituut Vzw

LEVEREN VAN LAPTOPS MET DIENSTVERLENING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Virgo Sapiensinstituut vzw
Postadres: Heldenplein 3,BE-1840 Londerzeel
Contactpersoon: Jeroen Schoonjans
Tel: +32 52301419
E-mail: jschoonjans@virgosapiens.be
Internetadres(sen): www.virgosapiens.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341763


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVEREN VAN LAPTOPS MET DIENSTVERLENING 
Referentienummer: Virgo Sapiens-Laptops-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30213100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De school verstrekt verplicht laptops aan de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs van een bepaald schooljaar. Daarnaast krijgen leerlingen van het vierde jaar ook de kans om een nieuw toestel aan te kopen. Om de afhandeling haalbaar te houden is de opdrachtgevende overheid op zoek naar een partij die de laptops kan leveren en een uitgebreide dienstverlening na verkoop kan bieden. De laptop die wordt verstrekt aan de leerlingen is een nieuwe, ongebruikte laptop die minimaal voldoet aan de technische bepalingen zoals weergegeven in onderhavig bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
II.2.4. Beschrijving
De school verstrekt verplicht laptops aan de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs van een bepaald schooljaar. Daarnaast krijgen leerlingen van het vierde jaar ook de kans om een nieuw toestel aan te kopen. Om de afhandeling haalbaar te houden is de opdrachtgevende overheid op zoek naar een partij die de laptops kan leveren en een uitgebreide dienstverlening na verkoop kan bieden. De laptop die wordt verstrekt aan de leerlingen is een nieuwe, ongebruikte laptop die minimaal voldoet aan de technische bepalingen zoals weergegeven in onderhavig bestek. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-18 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Londerzeel, Heldenplein 6

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15