Agentschap Facilitair Bedrijf

2019/HFB/OP/57719 - De Hoge Rielen: nieuwbouw van het gebouw 39 en de renovatie van het theater, gebouw 27 en 30.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341735 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341735


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/HFB/OP/57719 - De Hoge Rielen: nieuwbouw van het gebouw 39 en de renovatie van het theater, gebouw 27 en 30. 
Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/57719-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
2019/HFB/OP/57719 - De Hoge Rielen: nieuwbouw van het gebouw 39 en de renovatie van het theater, gebouw 27 en 30.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: De Hoge RielenMolenstraat 622460 Kasterlee
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw van het gebouw 39 en de renovatie van het theater, gebouw 27 en 30. 
II.2.7. Looptijd
9 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste erkenning is:
Categorie:: D (Algemene aannemingen bouwwerken)
Klasse: 5
De opgegeven vereiste erkenningsklasse geldt ten indicatieve titel.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-17 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een plaatsbezoek (zie ook art. 0.2 van de technische bepalingen) is mogelijk na telefonische afspraak bij dhr. Jef Beirinckx, coördinator techniek & schoonmaak - tel. 014/55 84 23 ten laatste 10 kalenderdagen voor opening van de offertes.Het plaatsbezoek is verplicht. Het attest van plaatsbezoek is toegevoegd als bijlage aan dit bestek. Het ontbreken van het attest leidt tot de onregelmatigheid van de offerte.De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 8000.De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform Mercurius. Dit federale platform zorgt ervoor dat alle overheden bereikbaar zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op een Europees afsprakenkader: Peppol.Voor meer informatie over de het project e-invoicing en, de aangeboden ondersteuning, etc. kan u terecht op https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing. Meer informatie over het Mercuriusplatform, het technische formaat van de e-factuur en Peppol, kan u terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15