De Museumstichting Son

Raamovereenkomst op maat gemaakte mannequinpoppen vaste en galerijoptelling MoMu Antwerpen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Museumstichting SON
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Kim Verkens
E-mail: kim.verkens@demuseumstichting.be
Internetadres(sen): www.demuseumstichting.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst op maat gemaakte mannequinpoppen vaste en galerijoptelling MoMu Antwerpen. 
Referentienummer: De Museumstichting SON-DMS20190001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39294000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het ModeMuseum Antwerpen breidt momenteel uit met nieuwe infrastructuur, waaronder twee nieuwe tentoonstellingsruimtes op de gelijkvloerse verdieping. Voor deze twee ruimtes zoekt het Modemuseum Antwerpen mannequinpoppen voor gebruik in de vaste en galerijopstelling. Het betreft 40 mannen- en 60 vrouwenmannequinpoppen. Deze mannequinpoppen dienen volledig te voldoen aan de technische eisen van het ModeMuseum met betrekking tot afmetingen en technische voorwaarden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Het ModeMuseum Antwerpen breidt momenteel uit met nieuwe infrastructuur, waaronder twee nieuwe tentoonstellingsruimtes op de gelijkvloerse verdieping. Voor deze twee ruimtes zoekt het Modemuseum Antwerpen mannequinpoppen voor gebruik in de vaste en galerijopstelling. Het betreft 40 mannen- en 60 vrouwenmannequinpoppen. Deze mannequinpoppen dienen volledig te voldoen aan de technische eisen van het ModeMuseum met betrekking tot afmetingen en technische voorwaarden. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-17 14:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-06-25
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15