Vlaamse Landmaatschappij

Uitnodiging tot indienen offerte - LIP Natuur- en landschapsherstel in de merode - uitvoering maatrgelen onthaalplan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Landmaatschappij
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: De heer Raf Nilis
Tel: +32 16665239
Fax: +32 16665299
E-mail: raf.nilis@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant)
Postadres: Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven) - Diestsepoort 6 bus 74,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: De heer Raf Nilis
Tel: +32 16665239
Fax: +32 16665299
E-mail: raf.nilis@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - LIP Natuur- en landschapsherstel in de merode - uitvoering maatrgelen onthaalplan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: VLB/2019/LIR11061_001/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Betreft: - groenaanleg - plaatsing buitenmeubilair - aanleg verhardingen buitenaanleg 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. technische fiches materialen voor post 48, 49, 50, 51, 52

Eventuele minimumeisen:
1. Deze moeten voldoen voor buitengebruik op publiek domein. Dus ook vandalismebestendig.
Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-12 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-09


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15