De Vlaamse Waterweg Nv

Raamovereenkomst voor het leveren van gereedschappen voor hout- en metaalbewerking en acuuladers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11298517
E-mail: an-sofie.ceulemans@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341727

I.3. Communicatie

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Eddy Vervoort
E-mail: eddy.vervoort@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): http://www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341727

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van gereedschappen voor hout- en metaalbewerking en acuuladers 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ATD-19-8001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42630000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft tot doel afspraken te concretiseren tussen De Vlaamse Waterweg nv en de leverancier in het kader van de levering van gereedschappen voor hout- en metaalbewerking en acculaders op afroep voor een periode van één (1) jaar die maximaal stilzwijgend verlengbaar is tot vier (4) jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
De leveringen omvatten gereedschap voor hout- en metaalbewerking 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 X verlengbaar voor telkens 1 kalenderjaar  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-18 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Havenstraat 44 - 3500 HasseltInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er wordt geen openbare openingszitting voorzien.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtwintig kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren.De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv .Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren bekomen worden bij Eddy Vervoort ( mail eddy.vervoort@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15