Sint-jans-molenbeek

Opdracht voor werken betreffende de renovatie van de sporthal,de kleedkamers,de douches en het sanitair van de lagere school n°5 gelegen Hertogin van Brabantplein n° 27 te Sint-Jans-Molenbeek.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: Jacques De Winne
Tel: +32 26007413
E-mail: alorusso@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): www.molenbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335111


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor werken betreffende de renovatie van de sporthal,de kleedkamers,de douches en het sanitair van de lagere school n°5 gelegen Hertogin van Brabantplein n° 27 te Sint-Jans-Molenbeek. 
Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-PDB0027_002-CDC-19.002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor werken betreffende de renovatie van de sporthal, de kleedkamers, de douches en het sanitair van de lagere school n°5 gelegen Hertogin van Brabantplein n° 27 te Sint-Jans-Molenbeek.
De verouderde situatie is als dusdanig dat een opdracht voor werken wordt gelanceerd om het geheel van het sportcomplex te renoveren en de toestand ervan te verbeteren binnen het schoolgebouw.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE10
II.2.4. Beschrijving
zie bestek, administratieve clausules 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat, 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15