Provincie Limburg

Inzetten van provinciale fuifbussen 2019-2020 (in 5 regio's)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Monica Silvestrini
Tel: +32 11238386
Fax: +32 11238111
E-mail: monica.silvestrini@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inzetten van provinciale fuifbussen 2019-2020 (in 5 regio's) 
Referentienummer: 2019N051509
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60140000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Noord-Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg (regio's per perceel)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-05
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Midden-Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg (regio's per perceel)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-05
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Zuid-Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg (regio's per perceel)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-05
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
West-Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-05
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Maasland 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg (regio's per perceel)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-05
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-30
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting met betrekking tot de persoonlijke situatie van de inschrijver te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. De aanbestedende overheid kan de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren. De aanbestedende overheid zal echter zelf de inlichtingen of documenten (RSZ, fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD financiën en de verklaring voor niet-faillissement, bij werken: het bewijs van erkenning) aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Evenwel moeten:- buitenlandse inschrijvers bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de fiscale bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn- inschrijvers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstellen, bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.Bedraagt de rsz- of fiscale schuld aan bijdrage meer dan 3 000,00 euro, of neemt hij in geval van uitstel van betaling de afbetalingen niet strikt in acht, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62 en artikel 63 van het KB van 18 april 2017.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * Een passende bankverklaring dient opgesteld te worden overeenkomstig het bijgevoegde model (bijlage 11 van het KB van 18 april 2017).2. * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Een passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
2. De totale jaarlijkse omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren moet tenminste 125 000 euro op jaarbasis bedragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * De kandidaat voegt bij zijn offerte een lijst van de belangrijkste analoge diensten die hij uitvoerde gedurende de afgelopen 3 jaar, met vermelding van de openbare of private instanties waarvoor ze bestemd waren. De kandidaat vermeldt voor elke referentie de uitvoeringsdatum, het totale bedrag van de opdracht exclusief btw en de coördinaten van een contactpersoon zodat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om zonder tussenpersoon eventueel meer uitgebreide inlichtingen te krijgen over vermelde diensten. Indien de referentie een dienst aan een overheid betreft, dan wordt de goede uitvoering van deze opdracht aangetoond door een certificaat dat door de bevoegde overheid is opgesteld of geviseerd.2. * De kandidaat voegt bij zijn offerte een kopie van de machtigingen van de federale overheid betreffende het ongeregeld vervoer en een kopie van de gebruikstoelating van de federale overheid waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden van het KB van 10 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg.

Eventuele minimumeisen:
1. 2 referenties die op de lijst van belangrijkste analoge diensten vermeld staan moeten:
o een waarde van tenminste 6000 euro exclusief btw betreffen
o nader omschreven worden met toelichting van het aandeel van de kandidaat in de uitvoering ervan waarbij bovendien ter staving de nodige relevante gegevens/documenten bij de lijst gevoegd moeten worden.
2. Een kopie van de gevraagde machtigingen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-20 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-20
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Provinciehuis - lokaal E0.05.1, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15