Berlaar

Onderhoudswerken wegenis 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Berlaar
Postadres: Markt 1,BE-2590 Berlaar
Contactpersoon: Vicky Daems
Tel: +32 34101900
E-mail: vicky.daems@berlaar.be
Internetadres(sen): http://www.berlaar.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341771

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studie- en adviesbureau Gowaco bvba
Postadres: Sint Gummarusstraat 7,BE-2520 Emblem (Ranst)
Contactpersoon: Hans Goovaerts
Tel: +32 32970424
E-mail: info@gowaco.be
Internetadres(sen): www.gowaco.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341771

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudswerken wegenis 2019 
Referentienummer: Berlaar-BRL/02-19-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhoudswerken aan wegenis: asfaltwerken en betonwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Berlaar
II.2.4. Beschrijving
Onderhoudswerken wegenis 2019. Asfalt- en betonwerkzaamheden. 
II.2.7. Looptijd
115 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
De mogelijkheid tot aanwending van de onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels in het geval van art. 42,§1,2° wordt toepasselijk gesteld. De gunning van eventuele herhalingsopdrachten dient te gebeuren binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. Het jaarlijks budget voor eventuele herhalingsopdrachten schommelt rond dit van huidige opdracht. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis Berlaar, Collegezaal, Markt 1, 2590 BerlaarInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Elektronische opening van de offertes.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in WERKdagen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15