Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie P

OMGEVINGSWERKEN-RENOVATIE EN BOUW VAN TOEGANKELIJKE EN COMFORTABELE BUS- EN TRAMHALTES OP HET BOVENGRONDS NET


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten Wegen
Postadres: Vooruitgangstraat 80/1,BE-1035 Brussel
Contactpersoon: Ir Eric Monami-Michaux, Directeur-Diensthoofd
E-mail: emonami@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338565


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OMGEVINGSWERKEN-RENOVATIE EN BOUW VAN TOEGANKELIJKE EN COMFORTABELE BUS- EN TRAMHALTES OP HET BOVENGRONDS NET 
Referentienummer: DAA-BMB/DPV-DPW/P18.034-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht met bestelbonnen heeft als voorwerp de bovengrondse werken van aanleg en renovatie van bus- en tramhaltes en de onmiddelijke omgeving ervan. Het doel is 30( bus- en/of tram)haltes per jaar uit te voeren inclusief de werken in de onmiddellijke omgeving en de aanleg van tijdelijke haltes.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-28
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-28
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Openingsdatum offertes : 28/05/2019
Het bestek met de wijziging met betrekking tot de categorie (ERRATUM 09/05/2019) kon niet worden gedownload et wordt opnieuw bezorgd met de nieuwe openingsdatum.