Tienen

Concessie voor de uitbating van het winterschaatsdorp tijdens Wintermagie Tienen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tienen
Postadres: Grote Markt 27,BE-3300 Tienen
Contactpersoon: Debbie Smets
Tel: +32 16805810
E-mail: debbie.smets@tienen.be
Internetadres(sen): www.tienen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341786


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor de uitbating van het winterschaatsdorp tijdens Wintermagie Tienen 
Referentienummer: Tienen-2019/CON/001-F24_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De stad Tienen wenst de volledige organisatie en coördinatie van een winterschaatsdorp met sfeervolle attracties op de Grote Markt in concessie te geven. Dit winterschaatsdorp vormt het centrale attractieconcept met bovenlokale uitstraling van het eindejaarsevenement 'Wintermagie Tienen'. Het winterschaatsdorp bestaat minstens uit een schaatspiste van 450m² en 2 sfeervolle attracties. De concessiehouder dient het winterschaatsdorp uit te baten volgens de richtlijnen en voorwaarden van de stad Tienen. De concessiehouder verwerft een exclusiviteit wat de uitbating van het winterschaatsdorp met randactiviteiten betreft, tijdens de periode van 'Wintermagie Tienen' voor de edities 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023.
De wetgeving inzake concessies is niet van toepassing!
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Grote Markt van de stad Tienen
II.2.4. Beschrijving
De stad Tienen wenst de volledige organisatie en coördinatie van een winterschaatsdorp met sfeervolle attracties op de Grote Markt in concessie te geven. Dit winterschaatsdorp vormt het centrale attractieconcept met bovenlokale uitstraling van het eindejaarsevenement 'Wintermagie Tienen'. Het winterschaatsdorp bestaat minstens uit een schaatspiste van 450m² en 2 sfeervolle attracties. De concessiehouder dient het winterschaatsdorp uit te baten volgens de richtlijnen en voorwaarden van de stad Tienen. De concessiehouder verwerft een exclusiviteit wat de uitbating van het winterschaatsdorp met randactiviteiten betreft, tijdens de periode van 'Wintermagie Tienen' voor de edities 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023. De wetgeving inzake concessies is niet van toepassing! 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15