Wvi

Reconversie site Suikerfabriek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: WVI
Postadres: Baron Ruzettelaan 35,BE-8310 Brugge
Contactpersoon: Arne Ureel
Tel: +32 50367171
E-mail: a.ureel@wvi.be
Internetadres(sen): http://www.wvi.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341751

I.3. Communicatie

Officiële benaming: SCES nv
Postadres: Canadaring 30,BE-8310 Brugge
Contactpersoon: Daniel Stael
Tel: +32 50351405
E-mail: scesnv@scesnv.be
Internetadres(sen): http://www.scesnv.eu https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341751

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reconversie site Suikerfabriek 
Referentienummer: WVI_EXTERN_SCES-2291-Veurne-Suikerfabriek-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Reconversie site Suikerfabriek
Infrastructuurwerken bedrijventerrein en waterhuishoudkundige werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
Voornaamste plaats van uitvoering: Stad Veurne - site Suikerfabriek thv Werkplaatsstraat - Nijverheidsstraat - Vooruitgangsstraat
II.2.4. Beschrijving
Reconversie site Suikerfabriek Infrastructuurwerken bedrijventerrein en waterhuishoudkundige werken 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De bescheiden (CD-ROM) kunnen, mits voorafgaandelijke betaling met vermelding 'Reconversie site Suikerfabriek' op het rekeningnummer IBAN BE56 4751 1308 0188, aangekocht worden tegen volgende voorwaarden: 150 EUR + 9 ? BTW = 159 Euro. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17 juni 2019 - 12:00

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15