Brussel Fiscaliteit

Afdrukken en beheren van de zendingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussel Fiscaliteit
Postadres: Kruidtuinlaan 20,BE-1035 Brussel
Contactpersoon: Yve Vuylsteke
Tel: +32 496135793
E-mail: yvuylsteke@gob.brussels
Internetadres(sen): https://fiscaliteit.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340904


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afdrukken en beheren van de zendingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 
Referentienummer: BF-SPRBF/GOBF/2019_DAT001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79800000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Afdrukken en beheren van de zendingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Beheer van de zendingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, van het afdrukken tot en met het verzenden 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bijlage en UEA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-11 13:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-06-26
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15