Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Selectieleidraad aangaande het design build (DB) project "realisatie (gefaseerd) van drie bedrijfsgebouwen in het wetenschapspark te Niel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: geert penneman
Tel: +32 32406830
E-mail: Geert.penneman@pomantwerpen.be
Internetadres(sen): www.pomantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341811


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Selectieleidraad aangaande het design build (DB) project "realisatie (gefaseerd) van drie bedrijfsgebouwen in het wetenschapspark te Niel 
Referentienummer: POM Antwerpen-2019/wp1-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44115000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van de Aanbestedende Overheid middels onderhavige Opdracht is om drie (3) gebouwen van elk ongeveer 4.500 m2 vloeroppervlakte, gefaseerd, te realiseren.
Het eerste gebouw ("gebouw Y") is een kantoorgebouw met bijhorende onderzoek- en productiehal.
Het tweede gebouw (gebouw "EINSTEIN") wordt een nieuw centrumgebouw met een opleidingscentrum voor de farmaceutische sector, opleidingslokalen, kantoren en een restaurant met een beperkte hotelfunctie.
Het derde gebouw ("gebouw F") is een kantoorgebouw waarin de helft van de vloeroppervlakte ingericht zal worden als laboratoria.
Deze gebouwen dienen opgericht te worden op de terreinen van POM Antwerpen gelegen te Niel Gallileilaan kadastraal gekend als sectie C delen van het kadastraal perceel 277g en 277f
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE HET DESIGN BUILD (DB) PROJECT: "REALISATIE (GEFASEERD) VAN DRIE BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET WETENSCHAPSPARK TE NIEL" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Niel
II.2.4. Beschrijving
Het doel van de Aanbestedende Overheid middels onderhavige Opdracht is om drie (3) gebouwen van elk ongeveer 4.500 m2 vloeroppervlakte, gefaseerd, te realiseren.  Het eerste gebouw ("gebouw Y") is een kantoorgebouw met bijhorende onderzoek- en productiehal.  Het tweede gebouw (gebouw "EINSTEIN") wordt een nieuw centrumgebouw met een opleidingscentrum voor de farmaceutische sector, opleidingslokalen, kantoren en een restaurant met een beperkte hotelfunctie.  Het derde gebouw ("gebouw F") is een kantoorgebouw waarin de helft van de vloeroppervlakte ingericht zal worden als laboratoria.  Deze gebouwen dienen opgericht te worden op de terreinen van POM Antwerpen gelegen te Niel Gallileilaan kadastraal gekend als sectie C delen van het kadastraal perceel 277g en 277f  

Lot 2

II.2.1. Benaming
SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE HET DESIGN BUILD (DB) PROJECT: "REALISATIE (GEFASEERD) VAN DRIE BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET WETENSCHAPSPARK TE NIEL" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Niel
II.2.4. Beschrijving
Het doel van de Aanbestedende Overheid middels onderhavige Opdracht is om drie (3) gebouwen van elk ongeveer 4.500 m2 vloeroppervlakte, gefaseerd, te realiseren.  Het eerste gebouw ("gebouw Y") is een kantoorgebouw met bijhorende onderzoek- en productiehal.  Het tweede gebouw (gebouw "EINSTEIN") wordt een nieuw centrumgebouw met een opleidingscentrum voor de farmaceutische sector, opleidingslokalen, kantoren en een restaurant met een beperkte hotelfunctie.  Het derde gebouw ("gebouw F") is een kantoorgebouw waarin de helft van de vloeroppervlakte ingericht zal worden als laboratoria.  Deze gebouwen dienen opgericht te worden op de terreinen van POM Antwerpen gelegen te Niel Gallileilaan kadastraal gekend als sectie C delen van het kadastraal perceel 277g en 277f  

Lot 3

II.2.1. Benaming
SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE HET DESIGN BUILD (DB) PROJECT: "REALISATIE (GEFASEERD) VAN DRIE BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET WETENSCHAPSPARK TE NIEL" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Niel
II.2.4. Beschrijving
Het doel van de Aanbestedende Overheid middels onderhavige Opdracht is om drie (3) gebouwen van elk ongeveer 4.500 m2 vloeroppervlakte, gefaseerd, te realiseren.  Het eerste gebouw ("gebouw Y") is een kantoorgebouw met bijhorende onderzoek- en productiehal.  Het tweede gebouw (gebouw "EINSTEIN") wordt een nieuw centrumgebouw met een opleidingscentrum voor de farmaceutische sector, opleidingslokalen, kantoren en een restaurant met een beperkte hotelfunctie.  Het derde gebouw ("gebouw F") is een kantoorgebouw waarin de helft van de vloeroppervlakte ingericht zal worden als laboratoria.  Deze gebouwen dienen opgericht te worden op de terreinen van POM Antwerpen gelegen te Niel Gallileilaan kadastraal gekend als sectie C delen van het kadastraal perceel 277g en 277f  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
wetenschapsstraat 33, BE-1040 brussel
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15