Mrmp-i/s - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Uitbesteding van de wacht voor 4 Kwartieren

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: DE STRIJCKER Laurens
E-mail: Laurens.DeStrijcker@mil.be
Internet adres(sen):
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitbesteding van de wacht voor 4 Kwartieren
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Uitbesteding van de wacht voor vier Kwartieren van Defensie (KMS, Melsbroek, Rocourt en Poelkapelle).
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
20284000.00 EUR Incl. BTW.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium1: Prijs, Weging: 60
Criterium2: Tech/Ops, Weging: 40
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 19IS900. Perceel 1: Melsbroek
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
G4S
Opdracht nr 19IS901. Perceel 2: Brussel ; Poelkapelle
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Seris
Opdracht nr 19IS902. Perceel 1: Rocourt
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Securitas
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/05/2019