Gemeente Sint-lambrechts-woluwe

Reisbus 59 plaatsen + bestuurder


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Postadres: Paul Hymanslaan 2,BE-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Contactpersoon: Mevrouw Magali Lecocq
Tel: +32 27612888
Fax: +32 27743627
E-mail: m.lecocq@woluwe1200.be
Internetadres(sen): www.woluwe1200.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reisbus 59 plaatsen + bestuurder 
Referentienummer: 2019-1465
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34121500
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-07-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-07-09
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-07-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-07-09
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 9 juli 2019, 10.00. Nieuwe aankondiging van 06/06/2019 gepubliceerd op E-NOT en in afwachting op E-TEND