Pod Maatschappelijke Integratie

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN HALFVOLLE MELK (UHT), SARDIENEN IN OLIJFOLIE RIJSTSALADE MET TONIJN AFKOMSTIG VAN DUURZAME VISVANGST, TARWEMEEL, GEMALEN FAIRTRADEKOFFIE 100%


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: POD Maatschappelijke Integratie
Postadres: Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 165 - 1000 Brussel,BE-1000 Bruxelles - Brussel
E-mail: MI.DSO@mi-is.be
Internetadres(sen): www.mi-is.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339153


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPENBARE PROCEDURE VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN HALFVOLLE MELK (UHT), SARDIENEN IN OLIJFOLIE RIJSTSALADE MET TONIJN AFKOMSTIG VAN DUURZAME VISVANGST, TARWEMEEL, GEMALEN FAIRTRADEKOFFIE 100% 
Referentienummer: POD MI-MIIS 2019 03 FEAD-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
OPENBARE PROCEDURE VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN HALFVOLLE MELK (UHT), SARDIENEN IN OLIJFOLIE RIJSTSALADE MET TONIJN AFKOMSTIG VAN DUURZAME VISVANGST, TARWEMEEL, GEMALEN FAIRTRADEKOFFIE 100% ARABICA, PASTA: SPAGHETTI, RIJST, GEPELDE TOMATEN IN BLOKJES, HELE, ZEER FIJNE SPERZIEBONEN, ERWTEN, KIKKERERWTEN, CONFITUUR VAN AARDBEIEN MET VERLAAGD SUIKERGEHALTE, OLIJFOLIE, DROGE KOEKJES TYPE PETIT BEURRE, FAIRTRADE MELKCHOCOLADE, SOEP, TARWEVLOKKEN MET CHOCOLADE EN CHILI CON CARNE BESTEMD VOOR DE GRATIS VERDELING ONDER DE MEEST BEHOEFTIGEN IN BELGIË IN HET LICHT VAN DUURZAME ONTWIKKELING VOOR REKENING VAN DE POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN GROOTSTEDENBELEID IN HET KADER VAN HET FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN.

II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-11
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 10:30