Stad Genk

Heraanleg fietspaden Guillaume Lambertlaan - Essenlaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Genk
Postadres: Stadsplein 1,BE-3600 Genk
Contactpersoon: De heer Kris Neyens
Tel: +32 89654666
Fax: +32 89653470
E-mail: kris.neyens@genk.be
Internetadres(sen): www.genk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg fietspaden Guillaume Lambertlaan - Essenlaan 
Referentienummer: 2019-1097
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45100000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden documenten bijgevoegd aan de cloud:
- twee plannen;
- het veiligheids- en gezondheidsplan;
- invuldocument vgp;
- lijst tussenkomst personen vgp;
- technisch verslag;