Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

N141 Ham: Aanleg fietspaden en reconstructie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344019 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344019


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N141 Ham: Aanleg fietspaden en reconstructie 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/19/27-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° Wet Overheidsopdrachten.
Het voorwerp van de opdracht is studie van de herinrichting van de N141 te Ham tussen de nieuwe brug over het Albertkanaal en de heringerichte doortocht van Kwaadmechelen, met inbegrip van de renovatie van de brug over het verbindingskanaal Dessel-Kwaadmechelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
De diensten omvatten de volledige studie incl. ondersteuning bij de opvolging van de uitvoering van de werken zoals beschreven in art. 3 van de technische voorschriften.  Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen. 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-12 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-07-12
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11