Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Vilvoorde - FOD Financiën - Plaatsen van lavabo EHBO-lokaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Luc Jacob
Tel: +32 16318723
E-mail: luc.jacob@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344016


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vilvoorde - FOD Financiën - Plaatsen van lavabo EHBO-lokaal 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45332400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het leveren en plaatsen van een badkamer meubel met lavabo, inbegrepen het plaatsen van de nieuwe afvoerleideingen en nieuwe waterleidingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-27 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Michael.Nelissen@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11