Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V0018015 - RWZI Brugge, Vervangen motorreductor en sturing schuiven beluchting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343984


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0018015 - RWZI Brugge, Vervangen motorreductor en sturing schuiven beluchting 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0018015 - RWZI Brugge, vervangen motorreductor en sturing schuiven beluchting
De werken omvatten het reviseren en bedrijfszeker maken van de influent- en effluentschuiven van de 4 beluchtingsbekken op RWZI Brugge. De motorreductoren dienen vervangen te worden, de mechanische onderdelen van de schuiven moeten vernieuwd worden en er dienen extra eindelopen geplaatst te worden waardoor ook de elektrische stuurkring dient aangepast te worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-02 11:50
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekGezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op dinsdag 18/06 of donderdag 20/06, telkens van 9u tot 15u30. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Gertjan Van Eeckhout, leidend ingenieur Aquafin. Contactgegevens zijn terug te vinden in synopsis.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11