Actiris - Brusselse Gewestelijke Dienst Voor Arbeidsbemiddeling

Opvolging en begeleiding bij de overgang naar een participatiever management (opleidingsacties)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Actiris
Postadres: Sterrenkundelaan 14,BE-1210 Brussel
E-mail: gtinant@actiris.be
Internetadres(sen): www.actiris.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opvolging en begeleiding bij de overgang naar een participatiever management (opleidingsacties) 
Referentienummer: Actiris-ORBEM-20-2019-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opvolging en begeleiding bij de overgang naar een participatiever management (opleidingsacties)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: meerdere percelen, maximumaantal
In plaats van:

Te lezen:
3
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
3 percelen max