Stad Kortrijk

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop en levering van werkschoenen, werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (2020-2023) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Kortrijk
Postadres: Grote Markt 54,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Eggermont
Tel: +32 56278550
E-mail: sofie.eggermont@kortrijk.be
Internetadres(sen): www.kortrijk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop en levering van werkschoenen, werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (2020-2023) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/1883
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18830000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Kortrijk is een aantrekkelijke werkgever die werkkledij, veiligheidsschoenen, pbm's,. ter beschikking stelt aan zijn medewerkers. De sleutelwoorden voor de outfits - dynamiek, comfort, veiligheid, uitstraling en duurzaamheid - bepalen het aankoopbeleid van Kortrijk.
Niet onbelangrijk hierbij is dat we verder bouwen op de huidige kledinglijnen qua kleur, look, comfort,.om zo tot 1 passend concept te komen. Wanneer de Kortrijkzaan zich in het straatbeeld begeeft is het voor hen herkenbaar wie medewerkers zijn van Kortrijk aangezien deze mensen vaak een aanspreekpunt zijn voor de burgers. Op die herkenbare manier brengen we stadsmedewerkers dichter bij de mensen.
Alle artikelen uit de reststock zullen in omloop worden gebracht via het FIFO-principe (first in first out).
Concreet betekent dit dat niet elke werknemer een volledig nieuwe outfit zal krijgen.
Kortrijk wenst geen kledij op maat. Het is de wens van het bestuur om kledij a.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
lage veiligheidsschoenen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
hoge veiligheidsschoenen type loopschoen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
hoge veiligheidsschoenen type mechanische belasting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
veiligheidslaarzen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
veiligheidssandalen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
veiligheidskuisklompen dames 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
lage veiligheidsschoenen zaalwachter 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
non-signa kledij 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
ceremoniekledij 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 10

II.2.1. Benaming
persoonlijke beschermingsmiddelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 11

II.2.1. Benaming
gehoorbescherming op maat 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 12

II.2.1. Benaming
lage veiligheidsschoenen keukenpersoneel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 13

II.2.1. Benaming
lage veiligheidsschoenen poetspersoneel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 14

II.2.1. Benaming
sportkledij lesgevers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. idem

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Alle behaalde mogelijke milieulabels of -keurmerken voor de betrokken producten2. Beschrijving van de inschrijver (statuten, vermelding van de bestuurders, rechtspersoonlijkheid)3. De inschrijver dient mede te delen of hij over eigen vrachtvervoer beschikt of hij werkt met externe transporteurs. 4. Een lijst van de voornaamste leveringen van het materiaal zoals voorzien in het huidig bestek die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten in bijlage te laten invullen door de bevoegde autoriteit. 5. Stalen worden afgeleverd in de Bringmebox tav logistiek Kortrijk, Papenstraat zn 8500 Kortrijk. Het niet tijdig afleveren van de gevraagde stalen zal leiden tot wering van de offerte. Wanneer er geen stalen aangeboden zijn zal dit automatisch aanleiding geven tot het verkrijgen van '0' punten in de beoordeling van de kwaliteit.De stalen worden kosteloos aangeboden en kunnen na toezenden van de gunningsbeslissing terug worden opgevraagd op eenvoudig verzoek en dit binnen de 5 werkdagen na gunning. Wanneer bij het ophalen stalen ontbreken, onbruikbaar geworden zijn,. kunnen deze niet aangerekend worden. Wanneer er geen verzoek tot terug ophaling van de stalen is ingediend, worden de stalen eigendom van de Stad Kortrijk en kunnen deze niet worden aangerekend.Dit staal zal getest en beoordeeld worden door het personeel, preventieadviseur, leden van het Sociaal Overlegcomité, . Dit zal representatief gehouden worden voor de kwaliteit van het aangeboden schoeisel.stalen schoeisel:de inschrijver bezorgt 1 paar schoenen van perceel 1 (maat 42), perceel 2 (maat 45), perceel 3 (maat 44), perceel 4 (maat 42), perceel 5 (maat 43), perceel 6 (maat 38), perceel 7 (maat 43), perceel 12 (maat 38), perceel 13 (maat 39)Op de schoendoos zal een label hangen van de inschrijver met de naam van de firma en bij welk perceel dit staal hoort.stalen kledij:de inschrijver bezorgt 2 stuks per kledingstuk van perceel 8de inschrijver bezorgt 1 pakket stalen van perceel 9stalen pbm's:de inschrijver bezorgt van elk artikel van perceel 10 een staalstalen sportkledij:de inschrijver bezorgt van elk artikel een staal6. De inschrijver vult de 'Principiële verklaring betreffende sociale criteria' in.

Eventuele minimumeisen:
1. idem
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem
6. idem


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-10 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-08


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: in juni/juli 2019 Op afspraak. Elke geïnteresseerde belt vooraf met mevrouw Sofie Eggermont (056 27 85 50) om alle huidige artikelen en andere relevante informatie te bekijken.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11