Karel De Grote Hogeschool Vzw

Concessie voor de exploitatie van drank- en snackautomaten op de campussen van de Karel de Grote Hogeschool


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres: Brusselstraat 45,BE-2018 Antwerpen
E-mail: aankoop@kdg.be
Internetadres(sen): www.kdg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343108


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor de exploitatie van drank- en snackautomaten op de campussen van de Karel de Grote Hogeschool 
Referentienummer: Karel de Grote-Hogeschool VZW-STUVO_2019_004-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42968000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een concessie voor diensten, met name de exploitatie van drank- en snackautomaten: gekoelde dranken, warme dranken en snacks. De uitbating omvat de levering, plaatsing, bijvullen en hygiënisch en technisch onderhoud, inclusief stockbeheer, rapportage en beheer van de munter en/of digitaal betaalsysteem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Gelieve rekening te houden met de gewijzigde informatie in bijlage 1