Boeckx Architects

AZ Sint-Jan Brugge ombouw labo en TR perceel 51: labomeubilair + uitrusting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Boeckx Architects
Postadres: Torhoutsesteenweg 52,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: arch. Wim De Clerck
Tel: +32 59808804
E-mail: info@boeckx.be
Internetadres(sen): www.boeckx.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341396


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AZ Sint-Jan Brugge ombouw labo en TR perceel 51: labomeubilair + uitrusting 
Referentienummer: Boeckx-0383_VLA_L051-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39180000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
AZ Sint-Jan Brugge
Ombouw laboratorium en technische ruimte
perceel 51: labomeubilair + uitrusting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Een foto van de huidige installatie en bijhorende kast werd bij de documenten gevoegd.
Een bezoek ter plaatse voor verder evaluatie is aan te raden.