Digipolis

A001290 - Senior Business Analist


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343999


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001290 - Senior Business Analist 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Digipolis Antwerpen bouwt aan een City Platform (ACPaaS) dat een ondersteunende technische laag vormt voor andere Applicatie Platformen en Applicaties binnen de Groep Antwerpen. Dit technisch platform moet services en data die door meer dan één toepassing gebruikt worden, op een centraal niveau organiseren. Zo vermijden we dat eenzelfde functionaliteit meerdere keren opnieuw gebouwd wordt binnen verschillende toepassingen, of dat dezelfde data meerdere keren op verschillende plaatsen wordt bewaard. Deze generieke services en centrale referentiedata zijn uitsluitend aanspreekbaar via API's. Op conceptueel niveau bestaat het technisch platform uit zgn. engines. Een engine is een service component die één of meerdere microservices en datasets kan bevatten die samen het geheel aan functionele behoeften voor een bepaald onderwerp afdekken.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11