Ocmw Sint-gillis-waas

OCMW Sint-Gillis-Waas: verbouwing rusthuisvleugel tot welzijnshuis perceel bouwwerken (incl. technieken) stap 1: oproep kandidaten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Sint-Gillis-Waas
Postadres: Blokstraat 2,BE-9170 Sint-Gillis-Waas
Contactpersoon: mevr. Linsaye Kerckhove
Tel: +32 32028010
E-mail: Linsaye.kerckhove@sint-gillis-waas.be
Internetadres(sen): http://www.sint-gillis-waas.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344056


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OCMW Sint-Gillis-Waas: verbouwing rusthuisvleugel tot welzijnshuis perceel bouwwerken (incl. technieken) stap 1: oproep kandidaten 
Referentienummer: OCMW Sint-Gillis-Waas-40193-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
OCMW Sint-Gillis-Waas: verbouwing rusthuisvleugel tot welzijnshuis perceel bouwwerken (incl. technieken) stap 1: oproep kandidaten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
627070.80 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas
II.2.4. Beschrijving
OCMW Sint-Gillis-Waas: verbouwing rusthuisvleugel tot welzijnshuis perceel bouwwerken (incl. technieken) stap 1: oproep kandidaten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-06-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Bouwbedrijf VMG-DC nv
Postadres: Industriepark-West 55,BE-9100 Sint-Niklaas
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11