Bureau Voor Normalisatie

Open offerteaanvraag betreffende de aanstelling van dienstverlener voor ODOO voor rekening van het Bureau voor Normalisatie (NBN)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Bureau voor Normalisatie
Postadres: Jozef II-straat 40 bus 6,BE-1000 Brussel
E-mail: peter.brosens@nbn.be
Internetadres(sen): www.nbn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343928


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Open offerteaanvraag betreffende de aanstelling van dienstverlener voor ODOO voor rekening van het Bureau voor Normalisatie (NBN) 
Referentienummer: NBN-2019/07/OO/ODOO partner-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het opzetten en uitvoeren van een implementatie, ondersteunings- en onderhoudstraject met betrekking tot de te implementeren Odoo omgeving binnen de gestelde architectuur van het NBN.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum: Bestek NL - pagina 5 drie jaar in plaats van vier jaar en prijs tabel toegevoegd aan offerteformulier (NL en FR).