Grondregie Van De Stad Brussel

Uitnodiging tot indienen offerte - Dienstopdracht voor de huur van een woning die is toegewezen aan het privédomein van de Stad Brussel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Grondregie van de Stad Brussel
Postadres: Emile Jacqmainlaan 1 ,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Aziza Bahia
Tel: +32 22793204
Fax: +32 22794044
E-mail: aziza.bahia@brucity.be
Internetadres(sen): www.bruxelles.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Dienstopdracht voor de huur van een woning die is toegewezen aan het privédomein van de Stad Brussel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: RF/19/PND/823
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 70300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties op het grondgebied van de Stad Brussel
II.2.4. Beschrijving
De Grondregie van de Stad Brussel werd opgericht op 1 januari 2003 en staat in voor het beheer en de ontwikkeling van het privépatrimonium van de Stad Brussel. Als belangrijkste vastgoedoperator van de Stad onderscheidt de Grondregie zich van sociale woningmaatschappijen. Haar actie is voornamelijk gericht op de middenklasse woningen. Doordat haar huurprijzen geen speculatief karakter vertonen, beoogt ze bij te dragen aan het reguleren van de privémarkt. Als beheerder van meer dan 3 500 woningen werkt de Grondregie verder aan de optimalisering en de uitbouw van haar patrimonium met als doel de Brusselaars degelijke en aangepaste woningen aan te bieden tegen competitieve huurprijzen. 70 % van de woningen wordt aangeboden aan al de kandidaten zonder specifieke inkomensvoorwaarden. 30 % van het woningpark bestaat uit woningen met omkaderde huurprijzen en inkomens. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring met vermelding van het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers van de dienstverlener en het aantal leidinggevenden over de afgelopen drie jaar.2. Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener neemt om de kwaliteit van de dienstverlening en de studie- en onderzoeksfaciliteiten van zijn bedrijf te waarborgen.

Eventuele minimumeisen:
1. Een nota van één bladzijde A4 moet de structuur kunnen beschrijven waarover de inschrijver beschikt (activiteiten en processen) en de inschrijver moet een structuur van ten minste 5 personeelsleden hebben.
2. 1 makelaar met de vereiste titel overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 20 juli 2012 moet als referent worden aangesteld. Zijn curriculum vitae moet aan het aanbod worden toegevoegd


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-31


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11