Brussels Airport Company N.v.

Leds floodlighting apron2s+2n


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Airport Company nv
Postadres: Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1ste verdieping (receptie),BE-1930 Zaventem
Tel: +32 27534500
E-mail: ledfloodlighting@brusselsairport.be
Internetadres(sen): www.brusselsairport.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343776


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leds floodlighting apron2s+2n  
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45316100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
 Installatie van verlichtingsmasten.
 Installatie van een ledverlichting van het Apron-type, dat met de omschrijving 'Ledverlichting Pier B' wordt aangeduid.
 Installatie van elektrische voedingen voor die nieuwe ledverlichting.
 Demontage van een bestaande ledverlichting, armaturen en mastkoffers.
 Demontage van de bestaande verlichtingsmasten.
 Aanpassing van de elektrische mastkasten.
 Installatie van nieuwe led-armaturen.
 Installatie van nieuwe elektrische mastkasten.
 Controles van lichtsterkte, stabiliteit en elektrische conformiteit van de uitgevoerde installaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie offertevraagAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-15 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
o Voor de modaliteiten voor indiening van de offerte wordt verwezen naar de offertevraag (Bijzonder Bestek terug te vinden onder tab documenten).o In de week van 17/6/2019 worden verplichte plaatsbezoeken georganiseerd voor de geïnteresseerde kandidaten, waarbij ook denodige toelichting m.b.t. de opdracht zal worden gegeven. De offertevraag vermeldt de wijze waarop hiervoor moet wordeningeschreven.o De wetgeving overheidsopdrachten is op deze opdracht niet van toepassing. Brussels Airport Company wijst erop dat dit eenvrijwillige publicatie betreft. De kandidaten kunnen hieruit geen rechten putten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11