Elsene

Betreffende de levering van vruchten en vers groenten en vruchten sap samen een initiatief van duurzam voeding


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Tel: +32 25156289
E-mail: centraledachat@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337758


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Betreffende de levering van vruchten en vers groenten en vruchten sap samen een initiatief van duurzam voeding 
Referentienummer: Gemeente Elsene-2019-113-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15300000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Betreffende de levering van vruchten en vers groenten en vruchten sap samen een initiatief van duurzame voeding
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Verse groenten en fruit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
levering van vruchten en vers groenten  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
verlenging 1 keer 

Lot 2

II.2.1. Benaming
vruchten sap 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
de levering van vruchten sap  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
verlenging 1 keer 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Artikel 66 van het koninklijk besluit plaatsing van 18 april 2017.De inschrijver bezorgt een kopie van het document waaruit zijn registratie bij FAVV blijkt, alsook een kopie van de toelating.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
x
Eventuele minimumeisen:
niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
perceel 1: verse groenten en fruit perceel 2 vruchtensappen Om het bewijs van zijn technische bekwaamheid te leveren voor de uitvoering van deze opdracht, voegt de inschrijver bij zijn offerte de lijst van de voornaamste leveringen voor gelijkaardige producten die de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd, met opgave van het bedrag, de datum en de bestemmeling (openbaar of privé).Worden als gelijkaardige leveringen beschouwd: de leveringen die verse groenten en fruit en vruchtensappen betreffen. De inschrijver toont ervaring aan met het leveren van gelijkaardige producten. De lijst van de voornaamste leveringen bevat minstens één referentie naar gelijkaardige leveringen, namelijk de leveringen van biologische en/of eerlijke groenten en fruit voor een gecumuleerd totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 70.000,00 EUR (zbtw) over één jaar en voor de vruchtensappen de inschrijver toont ervaring aan met het leveren van gelijkaardige producten. De lijst van de voornaamste leveringen bevat minstens één referentie naar gelijkaardige leveringen, namelijk de leveringen van biologische en/of eerlijke vruchtensappen voor een gecumuleerd totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 15.000,00 EUR (zbtw) over één jaar.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-03 16:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussels

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Indiening van een beroep tot nietgverklaring, eventueel vergezeld van een vordering tot schorsing, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarop de beslissing werd betekend

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11