Centrale Dienst Voor Sociale En Culturele Actie Van Het Ministerie Van Defensie

20808 - Vervangend werk van harde of zachte vloerbedekkingen in de huizen van Aye, Waha et Bourdon voor rekening van CDSCA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon: Cel. Overheidsopdrachten CDSCA
Tel: +32 22646185
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343549


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20808 - Vervangend werk van harde of zachte vloerbedekkingen in de huizen van Aye, Waha et Bourdon voor rekening van CDSCA 
Referentienummer: OCASC-20808-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45432100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervangend werk van harde of zachte vloerbedekkingen in de huizen van Aye, Waha et Bourdon voor rekening van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-27
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van verlengingen
In plaats van:
Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen aannemer via aangetekend schrijven drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd met en dit maximum 3 keer. In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. . In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 30/04/2023 eindigen.
Te lezen:
Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen aannemer via aangetekend schrijven drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd met en dit maximum 2 keer!! In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. . In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 30/04/2022 eindigen!!
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvang
In plaats van:
2019-07-01
Te lezen:

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
verandering van de datum van indiening van offertes en de termijnen voor uitvoering