Broederscholen Hiëronymus Vzw

Broederschool Biotechnische en Sport: bouwen van een sporthal en wetenschapslokalen perceel bouwwerken inclusief technieken stap 1 selectie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Broederscholen Hiëronymus VZW
Postadres: Nieuwstraat 91,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Dhr Marnix Ongena
Tel: +32 37803642
E-mail: onm@broeders.be
Internetadres(sen): http://www.broeders.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343439


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Broederschool Biotechnische en Sport: bouwen van een sporthal en wetenschapslokalen perceel bouwwerken inclusief technieken stap 1 selectie 
Referentienummer: Broederscholen Hiëronymus VZW -40173bo-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212225
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Broederschool Biotechnische en Sport: bouwen van een sporthal en wetenschapslokalen perceel bouwwerken inclusief technieken stap 1 selectie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR of volgens inschrijvingsbedrag, Categorie: D. uitvoeringstermijn: 260 werkdagen
Te lezen:
Klasse: Klasse 6 of volgens inschrijvingsbedrag, Categorie: D. uitvoeringstermijn: 260 werkdagen
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
erkenning is gewijzigd naar categorie D klasse 6 of volgens inschrijvingsbedrag i.p.v. klasse 8 of volgens inschrijvingsbedrag. een nieuwe versie van het bestek is toegevoegd
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
erkenning is gewijzigd naar categorie D klasse 6 of volgens inschrijvingsbedrag i.p.v. klasse 8 of volgens inschrijvingsbedrag.
Een nieuwe versie van het bestek is toegevoegd.