Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342255


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat 
Referentienummer: AQFINFRA-RI3A253-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat
- voorbereidende werken
- topografische werkzaamheden
- opbraakwerken
- grondwerken - aanleg riolering in gres (dia 250, 400 en 500), betonbuizen (dia 700), en kokerelementen (800x1500, 1000x2000)
- funderingsverbetering via grindpalen
- aanleg van asfaltverharding, cementbetonverharding, betonstraatsteen en grasbetontegels
- beplantingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek en meetstaat. Nieuwe versie van de meetstaat wordt toegevoegd.