Belgische Technische Cooperatie

Bouw van een multimedia-informatiecentrum (M.I.C.) in de handelscentra van Gatete, Karurama en Mugutu in Burundi


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Enabel
Postadres: Avenue du 1er novembre, 74,BI-874 Bujumbura
Contactpersoon: Rénovat NSHIMIRIMANA
E-mail: renovat.nshimirimana@enabel.be
Internetadres(sen): http://www.enabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344030


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van een multimedia-informatiecentrum (M.I.C.) in de handelscentra van Gatete, Karurama en Mugutu in Burundi 
Referentienummer: Enabel-BDI927-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouw van een multimedia-informatiecentrum (M.I.C.) in de handelscentra van Gatete, Karurama en Mugutu in Burundi
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BEZ
II.2.4. Beschrijving
Bouw van een multimedia-informatiecentrum (M.I.C.) in de handelscentra van Gatete, Karurama en Mugutu in Burundi 
II.2.7. Looptijd
7 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-04 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11