Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur

Openbare procedure voor het plaatsen van beveiligingsuitrusting (infrastructuur) bij het federaal parket voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur
Postadres: Waterloolaan 80,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Xavier Henrotin
Tel: +32 25522652
Fax: +32 25522783
E-mail: infra.roj@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://justice.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344103


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor het plaatsen van beveiligingsuitrusting (infrastructuur) bij het federaal parket voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie. 
Referentienummer: JUST-DGOJ-DINFRA-ROJ402/2019/IS_BI/MONTESQUIEU/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45340000FB09
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Om de veiligheid te verhogen heeft het Federaal Parket dienen er bijkomende beveiligingsmaatregelen te worden voorzien ter bescherming van de toegang naar de burelen van het Federaal Parket, gesitueerd op de zesde, zevende en achtste verdieping van het Montesquieu-gebouw met toegang te Wolstraat 66 te 1000 Brussel. De bijkomende beveiliging dient de toegankelijkheid van deze zones bijkomend af te schermen vanuit de publiek toegankelijke zones.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Wolstraat 66 te B-1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
De voorgestelde maatregelen welke beschreven worden in dit document hebben als objectief het creëren van een versterkte gordel ter hoogte van de verschillende verdiepingen van bovenvermelde zones van het gebouw.  Op deze locaties, waar bijkomende veiligheidsmiddelen voorzien worden, zal een weerstandsklasse 2 volgens EN1627 worden toegepast. Deze opdracht betreft de fysieke infrastructuurmaatregelen die de leverancier moet plaatsen. Elke trappenhal (Esc. A, Esc. B & Esc. C) zal tussen de vijfde en de zesde verdieping voorzien worden van een gecontroleerde toegang tot de bovenliggende verdiepingen met automatische sluiting. Deze toegang zal uitgevoerd worden door middel van een beglaasde deur, voorzien van een zijpaneel welke het overkruipen via de schacht van de traphal dient te vermijden 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Gelet op de voorafgaande raming van de opdracht, vraagt de aanbestedende overheid geen erkenning.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-29 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-07-29
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349470
Fax: +32 22349842
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349470
Fax: +32 22349842
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349470
Fax: +32 22349842
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11