Gemeente Westerlo

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een bomenexpert - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Westerlo
Postadres: Boerenkrijglaan 61,BE-2260 Westerlo
Contactpersoon: Mevrouw Lien Vangenechten
Tel: +32 14539145
Fax: +32 14541154
E-mail: lien.vangenechten@westerlo.be
Internetadres(sen): www.westerlo.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een bomenexpert - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-026
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03452000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties gemeente Westerlo
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen van een boomexpert voor boomveiligheidscontrole en standplaatsverbetering en hieruit volgend een advies voor onderhoud. De opdracht omvat het onderzoeken van bomen op verschillende plaatsen binnen het grondgebied van gemeente Westerlo.  Het gemeentebestuur wenst via het aanstellen van een boomdeskundig zicht krijgen op standplaatsverbetering en het realiseren van o.a. boomveiligheidscontrole, planmatig bomenbeheer, risicobeoordeling en werkbeschrijving voor onderhoud van de bomen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het beoogde ruimtelijk effect en de impact op het openbaar domein. De deskundige dient ook op de noodzaak of opportuniteit te duiden wanneer bommen best vervangen en of verjongd dienen te worden. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De basisopdracht is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf datum sluiting en is maximum 3 keer verlengbaar voor eenzelfde periode. De verlenging is stilzwijgend indien de uitgevoerde diensten geen aanleiding hebben gegeven tot klachten en indien geen opzegging door één van beide partijen werd aangevraagd. Indien de opdracht niet wordt verlengd, kan de .(zie opdrachtdocumenten) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. /
Eventuele minimumeisen:
1. /

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver dient te beschikken over een European Tree Technician certificaat of gelijkwaardig.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient te beschikken over een European Tree Technician certificaat of gelijkwaardig.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-10 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-09


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Geïnteresseerde firma's kunnen de opdrachtdocumenten downloaden via de '3P Cloud': https://cloud.3p.eu/Downloads/1/807/0S/2019 of op eenvoudig verzoek opvragen via administratie.td@westerlo.be.De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2019-026) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden, hetzij bij gewone of aangetekende zending, of door een drager afgegeven.Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede envelop gesloten waarop duidelijk "OFFERTE" wordt vermeld.Dit geheel wordt geadresseerd aan:Gemeente WesterloBoerenkrijglaan 612260 WesterloDe drager overhandigt de offerte aan één van de secretariaatsmedewerkers op de 1ste verdieping van het gemeentehuis.Naast de papieren versie dient het bestuur ook te beschikken over een digitale versie van de offerte, gevoegd bij de offerte via digitale drager of in te dienen per e-mail naar secretariaat@westerlo.be . Het onderwerp van de e-mail vermeldt: 'Bestek 2019-026 "Aanstellen van een bomenexpert" - OFFERTE NIET OPENEN'.Bij afwijkingen heeft de papieren versie steeds voorrang op de digitale versie. De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op datum en uur zoals vermeld in de publicatie.De indiener is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de offerte.Offertes die laattijdig toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden.Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard onder de dubbele voorwaarde dat de aanbestedende overheid de opdracht;- nog niet heeft gesloten- én de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden.Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de gunningsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-12