Vzw Arteveldehogeschool

Raamovereenkomst koffietoestellen en koffie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Arteveldehogeschool
Postadres: Hoogpoort 15,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Griet De Poorter
E-mail: overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen): www.arteveldehs.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349911


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst koffietoestellen en koffie 
Referentienummer: Arteveldehogeschool-AHS/2018/046-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39711310
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het duurzaam ter beschikking stellen (verhuren) van koffietoestellen met bijhorend Service Level Agreement, en het leveren van koffie van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling, en van biologische productie, voor gebruik in de desbetreffende toestellen voor diverse gebouwen van de Arteveldehogeschool vzw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het duurzaam ter beschikking stellen (verhuren) van koffietoestellen met bijhorend Service Level Agreement, en het leveren van koffie van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling, en van biologische productie, voor gebruik in de desbetreffende toestellen voor diverse gebouwen van de Arteveldehogeschool vzw. De Arteveldehogeschool vzw beoogt voor deze opdracht om: - in zekere mate en voor zover verenigbaar met het Europees en het Belgisch wettelijk kader (de Europese richtlijnen en de Belgische overheidsopdrachtenwetgeving) tegemoet te komen aan duurzaamheidscriteria. - koffie aan te kopen die geproduceerd en verhandeld wordt volgens principes van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. - koffie aan te kopen die van biologische productie is. Dit wordt door de aanbestedende overheid verder toegelicht in de opdrachtdocumenten van fase 2 van de procedure. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 131-298732

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Miko Coffee Service nv
Nationaal identificatienummer: BE 0429.197.383
Postadres: Steenweg op Mol 177,BE-2300 Turnhout
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401/A, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-12