Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

Integratie van uitrustingen in de elektrische tractie- en transformatie onderstations


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25638284
E-mail: patrick.beckers@mivb.brussels
Internetadres(sen): www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349839


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Integratie van uitrustingen in de elektrische tractie- en transformatie onderstations 
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4055/MC/PB-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45311000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst voor de
integratie van uitrustingen in de elektrische onderstations van de MIVB. De integratie omvat de levering, de behandeling, het vervoer, de plaatsing, de installatie, het monteren en de aansluiting van de uitrustingen, met inbegrip van de plaatsing van de kabels voor de aansluiting van de uitrustingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
De opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst voor de integratie van uitrustingen in de elektrische onderstations van de MIVB. De integratie omvat de levering, de behandeling, het vervoer, de plaatsing, de installatie, het monteren en de aansluiting van de uitrustingen, met inbegrip van de plaatsing van de kabels voor de aansluiting van de uitrustingen. Voor meer informatie zie het bestek in de bijlage. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek in bijlage.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek in bijlage.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-11 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In geval van toegangsproblemen tot het bestek in bijlage van deze aankondiging, gelieve de persoon vermeld in punt I.1. per e-mail te contacteren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Voor de modaliteiten om in beroep te gaan, gelieve de artikels 14 en 23 par. 2 en artikels 15 en 23 par. 3 van de wetvan 17.6.2013 inzake de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen endiensten te consulteren.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13