Fedasil_mp

Raamovereenkomst betreffende de terbeschikkingstelling en de uitbating van (geactiveerde en/of niet geactiveerde) bufferplaatsen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_MP
Postadres: Rue des Chartreux 21,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 22134421
E-mail: barbara.haubruge@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349787


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst betreffende de terbeschikkingstelling en de uitbating van (geactiveerde en/of niet geactiveerde) bufferplaatsen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming) 
Referentienummer: FEDASIL_MP-2019 1200-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst betreffende de terbeschikkingstelling en de uitbating van (geactiveerde en/of niet geactiveerde) bufferplaatsen voor de
opvang van verzoekers om internationale bescherming)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De terbeschikkingstelling en de uitbating van (geactiveerde en/of niet geactiveerde) bufferplaatsen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-11