Antwerpen

Onderzoek Routing Rubenssite


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Patrik Van Ostaeyen
Tel: +32 3382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348125


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderzoek Routing Rubenssite 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00681-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79950000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In 2024 opent op de site van het Rubenshuis een nieuwbouw met enerzijds bezoekersfaciliteiten (onthaal, vestiaire, sanitair, bookshop) en anderzijds een nieuwe multimediale beleving van het oeuvre van Peter Paul Rubens.
De komst van de nieuwbouw en het nieuwe onthaal zijn voor het Rubenshuis een uitgelezen kans om de volledige klantreis, beleving op de site en routing te herbekijken. Ook een integratie van bezoekersstromen dient zich aan. Hiervoor zoekt het Rubenshuis een opdrachtnemer die deze hertekening uitwerkt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De presentatie van de infosessie en een aantal plannen van de site zijn beschikbaar. Deze kunnen per email opgevraagd worden op gac.diensten@antwerpen.be.