Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Aanstellen van een aannemer voor de aanbouw van een turnhal aan de bestaande sporthal gelegen aan de Kleine Weg te Lievegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Evelien Decroix
Tel: +32 92425771
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344917


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de aanbouw van een turnhal aan de bestaande sporthal gelegen aan de Kleine Weg te Lievegem 
Referentienummer: TMVW-SPORT-503-19-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen van een aannemer voor de aanbouw van een turnhal aan de bestaande sporthal gelegen aan de Kleine Weg te Lievegem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Geachte,

Het bestand 'gedetailleerde meetstaat stabiliteit' werd aan de opdrachtdocumenten toegevoegd.

Hopend u hiermee van dienst te zijn.