Aankoopdienst, Ingang 75, Route 7515, 1e Verdieping (containercomplex De Pintepark Ii)

Raamovereenkomst voor asbestmetingen en asbestinventarisatie van gebouwen UZ Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aankoopdienst, Ingang 75, Route 7515, 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II)
Postadres: Corneel Heymanslaan 10,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Jessy De Muynck
Tel: +32 93325500
Fax: +32 93323853
E-mail: jessy.demuynck@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor asbestmetingen en asbestinventarisatie van gebouwen UZ Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: VOPMVB/JDM/DDW/D34190188
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90731400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een document 'D34190188 Vragen en antwoorden' aan de 3Pcloud toegevoegd.