Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Afleiden streefwaarden voor perfluorverbindingen en enkele andere 'emerging contaminants'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
E-mail: sarah.jacobs@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349964


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afleiden streefwaarden voor perfluorverbindingen en enkele andere 'emerging contaminants' 
Referentienummer: OVAM-DOS 7241-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is:
(1) Het afleiden van streefwaarden voor per- en polyfluoroalkylverbinden (PFAS) aan de hand van metingen op onverdachte locaties verspreid over Vlaanderen;
(2) Het uitvoeren van verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van een geselecteerd aantal opkomende stoffen in onverdachte of niet-verontreinigde bodems.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is: (1) Het afleiden van streefwaarden voor per- en polyfluoroalkylverbinden (PFAS) aan de hand van metingen op onverdachte locaties verspreid over Vlaanderen; (2) Het uitvoeren van verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van een geselecteerd aantal opkomende stoffen in onverdachte of niet-verontreinigde bodems. 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-30 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13