Ruilcomité A11, Traject Leopoldkanaal-n49

Uitnodiging tot indienen offerte - Vereenvoudigde Ruilverkaveling A11 - Sloop hoeve Dudzelestraat 48 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ruilcomité A11, traject Leopoldkanaal-N49
Postadres: Velodroomstraat 28,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: De heer Peter Blanckaert
Tel: +32 50459013
E-mail: peter.blanckaert@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: VLM Regio West (Oost-Vlaanderen)
Postadres: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Eric Martens
Tel: +32 92448523
E-mail: eric.martens@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Vereenvoudigde Ruilverkaveling A11 - Sloop hoeve Dudzelestraat 48 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: WVL/2018/RVK10007_005/1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Arr. Brugge
II.2.4. Beschrijving
Het slopen van een hoeve gelegen te Knokke-Heist in de Dudzelestraat 48 met alle bijgebouwen en aanhorigheden, inclusief de funderingen en ondergrondse constructie, het bouwrijp maken van de percelen en het inzaaien na de sloop. Alle afbraakmaterialen dienen selectief te worden verwijderd. 
II.2.7. Looptijd
25 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-17 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-14


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13